Newyddion

13/11/2023 Ward Y Faenol - Sedd Wag

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN fod Cyngor Cymuned Pentir yn bwriadu Cyfethol aelod i lenwi’r sedd gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd/Cynghorwyr yng Nghymuned (Ward) Faenol / Pentir

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y sedd wag Ward Faenol


27/10/2023 Wars Y Faenol - Sedd wag achlysurol

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn Ward Y Faenol ar Gyngor Cymuned Pentir.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad gan ddeg etholwr o’r ward uchod i’r: Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Mercher,1af Tachwedd, 2023.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y sedd wag Ward Faenol


13/02/2023 Ward Glasinfyr - Sedd wag achlysurol

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward Glasinfryn ar Gyngor Cymuned Pentir.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward uchod i’r: Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 24 Chwefror, 2023.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y sedd wag Ward Glasinfyr


11/11/2019 Croesawu ar y cyngor!

Yn dilyn cyfnod o hysbysebu, pleser yw eich hysbysu y penodwyd Mrs Eleri Jones yn gynghorydd yn sgil sedd wag yn dilyn ymddiswyddiad Mr Richard Jones. Brodores o Benrhosgarnedd yw Eleri bellach, ond yn ferch ffarm yn enedigol o Dregaron, Ceredigion yn wreiddiol. Wedi iddi ymfudo i’r gogledd yn 1986, bu’n blismones yn Heddlu Gogledd Cymru gan wasanaethu ardaloedd Bangor a Sir Fon. – braf iawn felly yw ei chroesawu ar y cyngor!


14/10/2017 Croesawu Aelod Newydd

Yn dilyn hysbysebu yn ddiweddar am sedd wag ar y cyngor i gynrychioli Ward Glasinfryn, mae’n bleser cael eich hysbysu y derbyniwyd un cais o ddiddordeb a bu i’r cyngor dderbyn y cais hwnnw yn eu cyfarfod diwethaf. Mae’n bleser felly cael datgan bod Mr James Griffiths o Waen Wen, Caerhun wedi ei gyfethol fel cynghorydd Ward Glasinfryn. Tydi James ddim yn newydd i waith y cyngor gan iddo gynrychioli Ward Glasinfryn am flynyddoedd yn y gorffennol – braf iawn felly cael ei groesawu yn ôl!


01/09/2017 Ffarwelio a Chynghorydd Diwyd a Ffyddlon

Yng nghyfarfod diwethaf o’r cyngor derbyniwyd gyda thristwch mawr lythyr gan y Cynghorydd Anwen Thomas yn ymddiswyddo o’r cyngor. Yn enedigol o Bentir ac wedi byw a’i magu yn Rhyd y Groes, bu i Anwen wasanaethu’r cyngor am yn agos i ugain mlynedd (os nad yn fwy!) a bu’n ddiwyd iawn yn gweithio ar ran ei chymuned. Mae Anwen bellach yn symud o’i chartref a’i chynefin ym Mhentir - ond nid yn rhy bell, gobeithio. Bydd colled mawr iawn ar ei hol ar y cyngor a bydd ei hesgidiau yn rhai anodd iawn i’w llenwi. Hoffai aelodau’r cyngor ddiolch o waelod calon i Anwen am ei chyfraniad dros y blynyddoedd gan ddymuno’n dda iawn iddi yn ei chartref newydd ac i’r dyfodol.


 

Facebook

Twitter