Vaenol Ward

 

Llwybrau Cerdded Ward y Faenol

 

 

Os hoffech i ni gynnwys manylion eich clwb neu debyg, yna cysylltwch a’r Clerc:

 

Yr Eglwys yng Nghymru

Eglwys Sant Pedr
Eglwys Sant Pedr(Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol)
Ministry Area
Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd
LL57 2UB

Gwasanaethau y Sul: 9.15 y bore – Y Cymun Bendigaid

Deon Bangor: Kathy L Jones 01248 352515

Canon Philip Barratt 01248 352710


Capel Berea Newydd
Capel Berea NewyddRhosfa Dewi Sant
Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2AX

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys (hy cyfarfodydd wythnos ac oedfaon y Sul):
Oedfaon y Sul: 10 y bore a 5.30 yr hwyr

Cyfarfodydd wythnos nos Iau am 7

Cymdeithas y Chwiorydd: Dydd Mercher cynta’r mis (p’nawn a hwyr am yn ail)

Gweinidog: Y Parch. Ddr Elwyn Richards

Gwefan: click here


Eglwys Gydenwadol Emaus
Eglwys Gydenwadol EmausLôn y Cariadon
Bangor,
Gwynedd
LL57 2SB

01248 714705

Oedfaon y Sul: 10.00 y bore & 5.30 yr hwyr (Ysgol Sul pob oed)

Gweinidog: Y Parch. Olaf Davies

Gwefan: www.emausbangor.cymru

 

Clwb y Garnedd
(Clwb i’r henoed)
Clwb y GarneddCanolfan Penrhosgarnedd
Cwrdd pob dydd Gwener olaf o bob mis 2-4 y.p.

Croeso cynnes i aelodau hen a newydd!

Cyswllt: Enyd Roberts
01248 370377

Gweler dyddiadur digwyddiadau am fanylion y gweithgareddau.


Clwb Peldroed Penrhos

Clwb Peldroed PenrhosFacebook: ClwbPelDroedPenrhosgarnedd

Mae genym fel clwb dros 150 o aelodau yn y clwb rhwng 5-16 mlwydd oed. Rydym fel clwb yn ceisio annog defnydd o'r Gymraeg yn bennaf.


RVS Gwynedd a Môn
Mae angen eich help!

RVS Gwynedd a MônGwirfoddolwch gyda’r RVS yn y gwasanaethau canlynol:

  • Cyfeillio
  • Clybiau Cinio
  • Cludiant Cymunedol
  • Cefnogaeth yn yr ysbyty

Am fwy o wybodaeth cysylltwch:
01248 661915
Facebook: RVSGwyneddaMon

Cylch Meithrin Penrhosgarnedd
Cylch Meithrin PenrhosgarneddPenrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2PW

01248 384 384
www.wales.nhs.uk


Cylch Meithin Y Garnedd
Cylch Meithrin PenrhosgarneddY Caban
Safle Ysgol y Garnedd
Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2LX

07796017771

e-bost: cylch@cylchygarnedd.org.uk


Ysgol y Faenol
Ysgol y Faenol Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2NN

Ffôn: 01248 352 162
Ffacs:01248 371 828
e-bost: pennaeth@faenol.gwynedd.sch.uk


Ysgol y Garnedd
Ysgol y GarneddFfordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 1LD

01248 352 534

e-bost: pennaeth@garnedd.gwynedd.sch.uk

Y Goriad
Y Goriad Anfonwch eich straeon, llythyrau a digwyddiadau i’r cyfeiriad:

e-byst:

Newyddion a lluniau at y golygydd:
papurbrogoriad@yahoo.co.uk

Digwyddiadau at Ann Corkett, Golygydd y Digwyddiadur:
digwyddiadurgoriad@yahoo.co.uk

Canolfan Penrhosgarnedd

Canolfan PenrhosgarneddAr gael i’w logi ar gyfer cyfarfodydd, partïon neu glybiau lleol.

E-bost: canolfan1@gmail.com

Ysbyty Gwynedd
Ysbyty Gwynedd HospitalPenrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2PW

01248 384 384
www.wales.nhs.uk


Meddygon Teulu

  • Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu Gogledd Cymru: 0300 123 55 66
  • Llinell Gymorth Ddeintyddol Gogledd Cymru: 0845 46 47


Canolfan Feddygol Bodnant
Menai Avenue, Bangor, Gwynedd LL57 2HH
Ffôn: 01248 364492
Ffacs: 01248 363789
E-bost: colleen.owen@wales.nhs.uk

Oriau agor: 8:00 – 18:30 Llun-Gwener
www.bodnantmedicalcentre.co.uk


Meddygfa Glanfa
Orme Road, Bangor, Gwynedd LL57 1AY
Ffôn: 01248 370540
Ffacs: 01248 370637
E-bost: janet.williams18@wales.nhs.uk

Oriau agor: 8:30 - 18:00 Llun-Gwener
www.glanfasurgery.co.uk


Canolfan Feddygol Bron Derw
Glynne Road, Bangor, Gwynedd LL57 1AH
Ffôn: 01248 370900
Ffacs: 01248 387929
E-bost: shelagh.price@wales.nhs.uk

Oriau agor: 8:30-18:30 Llun-Gwener
www.bronderw.co.uk